Regulamin sprzedaży i reklamacji dla podmiotów gospodarczych

 

Regulamin sprzedaży i reklamacji dla podmiotów gospodarczych

stosowany do umów sprzedaży zawieranych z podmiotami gospodarczymi przez Marpeto Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach  

 

Niniejszy Regulamin Sprzedaży i Reklamacji (zwany dalej „Regulamin”) stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między Marpeto  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach ul.Warszawska 205/219, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem 0000147707, numer NIP: 782-20-68-223, [zwany dalej „Sprzedawca”], a nabywcami jej towarów - podmiotami gospodarczymi [zwanymi dalej „Klient”]


 § 1. (Cena i warunki sprzedaży)

 1. Klienci mają możliwość dokonywania zakupów bezpośrednio w punktach sprzedaży Sprzedawcy, poprzez zamówienia składane  telefoniczne, faxem, mailowo lub poprzez sklep internetowy dostępny na stronie firmowej www.marpeto.pl

 2. Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy stronami jest aktualny cennik towarów Sprzedającego. Cena podana przez Sprzedawcę obejmuje cenę towaru bez jakichkolwiek innych świadczeń.

 3. Klient ma możliwość regulowania należności za zakupiony towar poprzez zapłatę  gotówką w kasie Sprzedawcy, za pomocą karty płatniczej, przelewem, lub poprzez odroczone terminy płatności na podstawie warunków handlowych określonych w umowie handlowej między przedsiębiorcami.

 4. W celu uzyskania terminu odroczonej płatności, Klient jest zobowiązany złożyć Sprzedającemu aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zawrzeć umowę handlową.

 5. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez podpisu Klienta i wysłania ich wraz z towarem. W przypadku sprzedaży internetowej faktura może być dostępna w wersji elektronicznej do pobrania samodzielnie przez Klienta w sklepie internetowym.

 6. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty przez Klienta w terminie wpisanym na fakturze skutkuje wstrzymaniem sprzedaży, oraz wstrzymaniem wszelkich udzielonych kredytów kupieckich lub innych bonusów przyznanych Klientowi. W razie opóźnienia w zapłacie Klient będzie obciążony odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

§ 2. (Warunki sprzedaży i terminy dostawy)

 1. Warunki i termin dostarczenia zamówionych przez Klienta towarów są indywidualnie ustalane z Klientem przed przyjęciem zamówienia do  realizacji, a treść tych ustaleń stanowi element realizacji zamówienia Klienta.

 2. Wydanie towaru Klientowi i przejście ryzyka na Klienta następuje w chwili wydania Klientowi towaru z magazynu Sprzedawcy lub wydania przewoźnikowi. Gdy Sprzedawca dostarczy Klientowi towar własnymi środkami do miejsca przez niego wskazanego - w takim przypadku wydanie towaru i przejście ryzyka następuje w momencie wydania go Klientowi w miejscu dostarczenia.

 3. Złożenie zamówienia przez Klienta i jego przyjęcie przez Sprzedawcę następuje, w zależności od formy złożonego zamówienia, poprzez  potwierdzenie w formie pisemnej lub mailowej, a w przypadku zamówień on-line poprzez potwierdzenie złożonego zamówienia. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, podana przez Sprzedawcę cena obejmuje wyłącznie cenę sprzedaży towarów, a nie obejmuje np. kosztów opakowania innego niż oryginalnie, ani kosztów transportu lub załadunku/ rozładunku towarów u Klienta.

 4. W przypadku sprzedaży towarów z kaucją zwrot kaucji nastąpi w przypadku dostarczenia produktów do regeneracji w terminie nie później niż 6 miesięcy od daty zakupu pod warunkiem pozytywnej weryfikacji zgodnie z wymaganiami producentów.

 5. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na koszt Klienta o ile strony nie uzgodniły inaczej.

 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wydanych z jego magazynu towarów wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

 7. Klient otrzyma pisemne potwierdzenie zawartej z Kupującym umowy sprzedaży w formie faktury VAT. Faktura zostanie załączona do przesyłki, chyba, że Strony ustalą inaczej.

 8. Klient dokonując odbioru towaru dostarczonego jest zobowiązany w obecności przewoźnika  sprawdzić stan przesyłki pod względem zgodności ilości dostarczonych towarów z zamówieniem oraz w miarę możliwości jakości dostarczonych towarów, stanu opakowań. Klient jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia odbioru towarów. W przypadku  stwierdzenia wad ilościowych lub jakościowych należy wykazać je w protokole odbioru podpisanym przez Klienta i przewoźnika, który należy przekazać w terminie nie dłuższym niż 2 dni do Sprzedawcy. Brak sprawdzenia towaru przy odbiorze zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności za ewentualne braki.

 

§ 3. (Zwrot i wymiana)

 

 1.  Klient może dokonać w terminie do 14 dni od daty zakupu zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny jedynie w przypadku gdy towar nie został użyty i gdy zasady ewentualnego zwrotu zostały wcześniej ustalone i potwierdzone przez Sprzedawcę w sposób wyraźny na piśmie, faxem lub mailem.

 2. Zwrotowi lub wymianie nie podlegają artykuły elektryczne i elektroniczne.

 3. W razie skorzystania przez Klienta z uprawnienia wskazanego w ust. 1 powyżej, Klient na własny koszt prześle Sprzedawcy towar, który musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W razie przesłania towaru w innym stanie i opakowaniu Sprzedawca może go nie przyjąć i odesłać Klientowi na jego koszt. 

 

§ 4. (Gwarancja, reklamacja, rękojmia za wady fizyczne i prawne)

 1. Sprzedający nie jest producentem towarów.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

 3. Wady towaru wykryte po odbiorze towaru należy zgłaszać do Sprzedawcy nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady na formularzu zgłoszenia reklamacji dostępnym w punktach handlowych sprzedawcy i na stronie internetowej. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza oraz indeks towaru, nr faktury zakupowej i dokładny opis stwierdzonej usterki. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać w każdym oddziale Sprzedawcy na formularzu reklamacyjnym Sprzedawcy lub wysyłając formularz reklamacyjny na adres mailowy: reklamacje@marpeto.pl

 4. Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego towaru do oddziału Sprzedawcy, w którym dokonał zgłoszenia reklamacyjnego lub przesłać bezpośrednio na adres Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z żądaniem uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego o dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. W takim wypadku do czasu uzupełnienia wymaganych danych wszelkie działania Sprzedawcy związane z rozpatrzeniem reklamacji mogą zostać wstrzymane a czas rozpatrzenia reklamacji wydłuża się o okres oczekiwania na uzupełnienie tych danych.

 6. Za informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji uważa się w szczególności dane adresowe Klienta, adres mailowy i numer telefonu do osoby kontaktowej, indeks towaru, numer dokumentu zakupu oraz opis stwierdzonej usterki; datę wystąpienia usterki; datę montażu, bądź zakupu wadliwego towaru; opis usterki, lub objawów. Dodatkowo w wypadku części zamiennych niezbędne są dane pojazdu w którym wadliwy towar został zamontowany: marka; model; rocznik, numer VIN; przebieg w momencie montażu i w momencie wystąpienia usterki.

 7. W ramach roszczeń reklamacyjnych Klientowi przysługują następujące formy rozpatrzenia reklamacji: naprawa, obniżenie ceny, wymiana na towar wolny od wad lub odstąpienie od umowy sprzedaży. W przypadku uznania roszczeń reklamacyjnych decyzję o sposobie usunięcia szkody podejmuje Sprzedawca.

 8. Rozpatrzenie roszczeń reklamacyjnych następuje niezwłocznie pod warunkiem dostarczenia Sprzedawcy wszystkich wymaganych materiałów/dokumentów oraz reklamowanego towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas rozpatrzenia reklamacji w zakresie w jakim jest ono uzależnione od przekazania przez Klienta kompletnych informacji, które są wymagane w formularzu zgłoszeniowym.

 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy wyłącznie wad, które ujawniły się nie później niż w terminie 1  roku od dnia wydania towaru Klientowi, pod warunkiem, że Sprzedawca otrzyma zgłoszenie reklamacyjne przed upływem tego okresu.

 10. W przypadku roszczeń reklamacyjnych związanych ze stwierdzoną wadą rzeczy  Sprzedawca ustala następujące warunki rozpatrzenia reklamacji, których niedotrzymanie skutkuje odmową rozpatrzenia reklamacji:

  a. okres odpowiedzialności Sprzedawcy wynosi 1 rok od dnia wydania towaru klientowi

  b. termin na zawiadomienie Sprzedawcy o stwierdzeniu wady towaru z umową wynosi maksymalnie  1  miesiąc od  daty wykrycia wady,

  c. termin na  dostarczenie reklamowanego towaru od daty powiadomienia od stwierdzeniu wady wynosi 1 miesiąc

 1. Sprzedawca informuje, że na część oferowanych towarów następuje przeniesienie gwarancji Producenta na zasadach określonych w warunkach gwarancji udzielonej przez Producenta towaru. Warunki udzielanych gwarancji są określane w kartach gwarancyjnych przekazywanych klientom podczas sprzedaży  lub na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

§ 5. (Zastrzeżenia praw)

 1. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego i dostarczonego towaru, aż do uiszczenia wszelkich należności przysługujących mu na podstawie zawartej umowy. Przeniesienie własności towaru na Klienta następuje pod warunkiem uiszczenia pełnej kwoty należności (zgodnie z 589 KC ).

 2. Użyte w Sklepie znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych. § 6. (Zakres odpowiedzialności)

 1. Sprzedawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przydatności zakupionego przez Klienta towaru do zrealizowania zamierzonej przez Klienta naprawy lub innej czynności, jak również nie świadczy usług doradczych w zakresie sposobu, konieczności bądź zasadności naprawy pojazdu Klienta.

 2. Ewentualne roszczenia Klienta związane z realizacją przez Sprzedawcę zamówienia Klienta ograniczają się do kwoty, która łącznie nie może przekroczyć ceny dostarczonego towaru.

 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje wad spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem, transportem, złym montażem lub wynikających z normalnego zużycia eksploatacyjnego.

 

§ 7. (Ochrona danych osobowych)

Wszystkie dane przesyłane przez Klienta do Sprzedawcy, są chronione zgodnie z Ustawą o danych osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień. Kupujący podaje dane osobowe dobrowolnie oraz ma pełne prawo wglądu, poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie Sprzedawcy zgodnie z Ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204). Złożenie zamówienia u Sprzedawcy oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Marpeto sp. z o.o. celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na pisemną dyspozycję klienta wysłaną na adres e-mailowy: centrala@marpeto.pl lub na adres Sprzedawcy. W przypadku gdy Kupujący nie zadysponuje usunięcia danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub dyspozycji usunięcia z bazy.

 

§ 8. (Postanowienia końcowe)

 1. Spory mogące wyniknąć na podstawie zawartej umowy sprzedaży, czy też usługi transportu z nią związanej, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy według obowiązujących przepisów prawa polskiego.  

 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia tego Regulaminu są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, Regulamin pozostanie ważny w pozostałej części.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Regulamin po ewentualnych zmianach będzie dostępny  stronie internetowej www.marpeto.pl przed wejściem w życie przedmiotowych zmian.

 4. Zawarcie umowy ze Sprzedawcą oznacza, że Klient zapoznał się z Regulaminem przed zawarciem umowy.

 5. Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Sprzedawcy z dnia 12 września 2017 r. i znajduje zastosowanie do zamówień przyjętych do realizacji począwszy od dnia 13 września 2017 r.