Regulamin sprzedaży i reklamacji dla konsumentów

 

Regulamin sprzedaży i reklamacji dla konsumentów

stosowany do umów sprzedaży zawieranych z konsumentami przez Marpeto Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach 
 

Niniejszy Regulamin Sprzedaży i Reklamacji (zwany dalej „Regulamin”) stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między Marpeto  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach ul.Warszawska 205/219, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem 0000147707, numer NIP: 782-20-68-223, [dalej jako „Sprzedawca”], a nabywcami jej towarów – osobami fizycznymi [zwany dalej „Konsument”].
Konsumentem jest osoba, która nabywa od Sprzedawcy towar dla celów nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 1. (Cena i warunki sprzedaży)

 1. Konsument mają możliwość dokonywania zakupów bezpośrednio w punktach sprzedaży Sprzedawcy, poprzez zamówienia składane  telefoniczne, faxem, mailowo lub poprzez sklep internetowy dostępny na stronie firmowej www.marpeto.pl

 2. Podstawą do ustalenia wartości każdorazowej transakcji pomiędzy stronami jest aktualny cennik towarów Sprzedającego. Cena podana przez Sprzedawcę obejmuje cenę towaru bez jakichkolwiek innych świadczeń.

 3. Konsument ma możliwość regulowania należności za zakupiony towar poprzez zapłatę  gotówką w kasie Sprzedawcy, za pomocą karty płatniczej, przelewem płatnym z góry.

 4. W zależności od woli Konsumenta otrzyma on fakturę VAT lub paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Jeżeli Konsument nie złoży oświadczenia w tym zakresie otrzyma on paragon. W razie wyrażenia woli otrzymania faktury VAT, Konsument upoważnienia Sprzedającego do wystawiania faktury VAT bez podpisu Konsumenta i wysłania jej wraz z towarem.

 5. Konsument jest zobowiązany do uiszczenia ceny w poniższych terminach, w przypadku sprzedaży:
  5.1. w punkcie sprzedaży – bezpośrednio po zawarciu umowy,
  5.2. za pośrednictwem telefonu lub maila – w ciągu dwóch dni liczonych od dnia, w którym zawarto umowę,
  5.3. za pośrednictwem strony internetowej – w ciągu dwóch dni liczonych od dnia, w którym zawarto umowę.

 6. Odbiór lub wysyłka zamówionego towaru nastąpi po otrzymaniu pełnej wartości zakupionego towaru

  § 2. (Terminy i warunki dostawy)

 1. Warunki i termin dostawy są indywidualnie ustalane z Konsumentem przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a treść tych ustaleń stanowi konieczny element realizacji zamówienia Konsumenta.

 2. Konsument może skorzystać z następujących sposobów dostawy towaru (Konsument dokonuje wyboru przewoźnika):
  a) firma kurierska DHL lub DPD
  b) odbiór własny

 3. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Konsumenta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi lub jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

 5. Jeżeli Sprzedawca jest obowiązany przesłać rzecz Konsumentowi do oznaczonego miejsca, miejsce to uważa się za miejsce spełnienia świadczenia.

 6. Złożenie zamówienia przez Konsumenta i jego przyjęcie przez Sprzedawcę musi być jednoznaczne. W razie kiedy świadczenie Sprzedawcy ma obejmować więcej niż tylko wydanie towaru Konsumentowi w lokalu Sprzedawcy, lub jeżeli cena sprzedaży ma być inna niż wskazana w Cenniku przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę musi być wyraźne i nastąpić na piśmie lub mailem lub faxem. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, podana przez Sprzedawcę cena obejmuje wyłącznie cenę sprzedaży towarów, a nie obejmuje kosztów opakowania innego niż zwyczajowo przyjęte dla towarów danego rodzaju, ani kosztów transportu lub załadunku/ rozładunku towarów do/u Konsumenta.

 7. Na czas dostawy składa się czas potrzebny na:
  a)  przygotowanie towaru do wysyłki – do 3 dni,
  b) transport towaru do Konsumenta – do 3 dni.

 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy wydanych z jego magazynu towarów wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

 9. Konsument otrzyma pisemne potwierdzenie przez Sprzedawcę zawartej z Konsumentem umowy sprzedaży. Potwierdzenie zostanie załączona do przesyłki, chyba, że Strony ustalą inaczej.

 10. Konsument dokonując odbioru towaru dostarczonego przez przewoźnika lub środkami własnymi Sprzedawcy zobowiązany jest sprawdzić, czy dostarczony towar jest w stanie należytym i w umówionej ilości, oraz potwierdzić odbiór towaru, a jeżeli występują wady ilościowe lub jakościowe należy wskazać je w protokole odbioru podpisanym przez Konsumenta i przewoźnika. W przypadku braku sporządzenia protokołu w sposób wskazany w zdaniu poprzednim, Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne braki/wadę towaru/ transportu, chyba, że przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. Sprzedawca jest również zwolniony z odpowiedzialności za szkody wyrządzone w towarze - pomimo sporządzenia protokołu odbioru - w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w szczególności w jakim za szkodę odpowiedzialny jest przewoźnik.

 11. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie rzeczy bez wad.

 

§ 3. (Zastrzeżenia praw)

 1. Sprzedawca zastrzega sobie własność sprzedanego i dostarczonego towaru, aż do uiszczenia wszelkich należności przysługujących mu na podstawie zawartej umowy. Przeniesienie własności towaru na Konsumenta następuje pod warunkiem uiszczenia pełnej kwoty należności (589 KC ).

 2. Użyte w Sklepie znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.§ 4. (Reklamacja, gwarancja, rękojmia za wady fizyczne i prawne)

 1. Sprzedający nie jest producentem towarów.

 2. Towary dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie oferowane na stronach Sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.

 3. Sklep odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne (niezgodność towaru z umową) i prawne towaru, w rozumieniu art. 556 i 556.1 Kodeksu cywilnego.

 4. Wady towaru wykryte po odbiorze towaru należy zgłaszać do Sprzedawcy niezwłocznie od dnia wykrycia wady na formularzu zgłoszenia reklamacji dostępnym w punktach handlowych sprzedawcy i na stronie internetowej. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola formularza oraz indeks towaru, nr faktury zakupowej i dokładny opis stwierdzonej usterki. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać w każdym oddziale Sprzedawcy na formularzu reklamacyjnym Sprzedawcy lub wysyłając formularz reklamacyjny na adres mailowy: reklamacje@marpeto.pl

 5. Klient zobowiązany jest do dostarczenia reklamowanego towaru do oddziału Sprzedawcy, w którym dokonał zgłoszenia reklamacyjnego lub przesłać bezpośrednio na adres Sprzedawcy.

 6. Sprzedawca może zwrócić się do Klienta z żądaniem uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego o dane niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. W takim wypadku do czasu uzupełnienia wymaganych danych wszelkie działania Sprzedawcy związane z rozpatrzeniem reklamacji mogą zostać wstrzymane a czas rozpatrzenia reklamacji wydłuża się o okres oczekiwania na uzupełnienie tych danych.

 7. Za informacje niezbędne do rozpatrzenia reklamacji uważa się w szczególności dane adresowe Klienta, adres mailowy i numer telefonu do osoby kontaktowej, indeks towaru, numer dokumentu zakupu oraz opis stwierdzonej usterki; datę wystąpienia usterki; datę montażu, bądź zakupu wadliwego towaru; opis usterki, lub objawów. Dodatkowo w wypadku części zamiennych niezbędne są dane pojazdu w którym wadliwy towar został zamontowany: marka; model; rocznik, numer VIN; przebieg w momencie montażu i w momencie wystąpienia usterki.

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas rozpatrzenia reklamacji w zakresie w jakim jest ono uzależnione od przekazania informacji od jakiegokolwiek podmiotu którego informacje są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, a w szczególności Producenta lub innego podmiotu od którego Sprzedawca nabywa towar (np. importera).

 9. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 2 (dwa) tygodnie od dostarczenia Sprzedawcy wszelkich niezbędnych materiałów/ dokumentów, a jeżeli Sprzedawca stwierdzi konieczność dostarczenia mu reklamowanego towaru, również od dostarczenia tegoż towaru. Do w/w terminu nie wlicza się okresów wskazanych w ust. 7. W razie uznania zasadności reklamacji, Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby wykonać roszczenie reklamacyjne w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż 3 tygodnie od końca terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.

 10. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania towaru.

 11. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę Towaru przedawnia się z upływem 1 roku od dnia stwierdzenia wady. Bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu 2-letniego.

 12. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

 13. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 14. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

 15. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 16. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 17. W przypadku zwrotu części towarów, Sprzedawca uprawniony jest do odliczenia od kwoty podlegającej zwrotowi Konsumentowi kwoty odpowiadającej wartości towarów zatrzymanych przez Konsumenta.

 18. Gwarancja udzielana przez Sprzedawcę jest udzielana wyłącznie na zasadach określonych przez Producenta  towaru, przy czym w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu decydujący jest Regulamin.

 19. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi. Gwarancja i rękojmia obejmuje tylko wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych podzespołów pojazdu.

 20. Roszczenia z tytułu gwarancji, czy rękojmi dotyczą tylko samego towaru (wymiana na wolny od wad lub zwrot równowartości) - nie dotyczą kosztów dodatkowych takich jak transport, montaż, demontaż, badania diagnostyczne etc.

 

§ 5. (Odstąpienie od umowy)

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, Konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania towaru,  w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną)  a następnie odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni na adres: Marpeto Polska Sp. z o.o., ul.Warszawska 205/219, 05-092 Łomianki. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy  Sprzedawca zwróci  wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 4. Jeżeli Konsument nie wybrał najtańszego sposobu dostawy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.

 7. Sprzedawca nie  przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 8. Jeśli dostarczony Konsumentowi Towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy Towar na inny, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym Sklepie. W przypadku braku dostępności Towaru na wymianę Sklep www.marpeto.pl zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupione części.

 9. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w  ust. 1. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 § 6. (Zakres odpowiedzialności)

 1. Sprzedawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przydatności zakupionego przez Konsumenta towaru do zrealizowania zamierzonej przez Konsumenta naprawy lub innej czynności, jak również nie świadczy usług doradczych w zakresie sposobu, konieczności bądź zasadności naprawy pojazdu Klienta.

 2. Ewentualne roszczenia Klienta związane z realizacją przez Sprzedawcę zamówienia Klienta ograniczają się do kwoty, która łącznie nie może przekroczyć ceny dostarczonego towaru.

 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje wad spowodowanych nieprawidłowym przechowywaniem, transportem, złym montażem lub wynikających z normalnego zużycia eksploatacyjnego.

 

§ 7. (Brak prawa odstąpienia od umowy)

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

§ 8. (Ochrona danych osobowych)

Wszystkie dane przesyłane przez Klienta do Sprzedawcy, są chronione zgodnie z Ustawą o danych osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień. Kupujący podaje dane osobowe dobrowolnie oraz ma pełne prawo wglądu, poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie Sprzedawcy zgodnie z Ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204). Złożenie zamówienia u Sprzedawcy oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Marpeto sp. z o.o. celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na pisemną dyspozycję klienta wysłaną na adres e-mailowy: centrala@marpeto.pl lub na adres Sprzedawcy. W przypadku gdy Kupujący nie zadysponuje usunięcia danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub dyspozycji usunięcia z bazy.

 

§ 9. (Postanowienia końcowe)

 1. Spory mogące wyniknąć na podstawie zawartej umowy sprzedaży, czy też usługi transportu z nią związanej, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy według obowiązujących przepisów prawa polskiego.  

 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia tego Regulaminu są lub staną się bezskuteczne, nieważne lub też nastąpi zmiana obowiązującego prawa mająca wpływ na ich treść, Regulamin pozostanie ważny w pozostałej części.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Regulamin po ewentualnych zmianach będzie dostępny  stronie internetowej www.marpeto.pl przed wejściem w życie przedmiotowych zmian.

 4. Zawarcie umowy ze Sprzedawcą oznacza, że Klient zapoznał się z Regulaminem przed zawarciem umowy.

 5. Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Sprzedawcy z dnia 12 września 2017 r. i znajduje zastosowanie do zamówień i umów zawartych z Konsumentem oraz przyjętych do realizacji począwszy od dnia 13 września 2017 r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Marpeto  Polska Sp.z o.o.

05-092  Łomianki

ul. Warszawska 205/219
Ja……………………………………………………..    niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

-    Data zawarcia umowy/odbioru …………………….……………………………………………………………………………..….

-    Imię i nazwisko Konsumenta…………………………………………………………………………..……………………………….

-  Adres Konsumenta………………………...…………………………………………………………………..…………………………….……………………………………………………………

(Data i Podpis Konsumenta)